ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

អាសយដ្ឋានៈសួនឧស្សាហកម្ម Sukeng, Changping Town, Dongguan

ទូរស័ព្ទ៖០០៨៦-៧៦៩-៨៩៩៨៣៨២៥

អ៊ីមែល៖Cary@cncardvr.com

គេហទំព័រ:https://www.cncardvr.com/index.html

បញ្ជូនសំណួរ